Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu – Zdroju przy ulicy Sanatoryjnej 3, 37-620 Horyniec – Zdrój zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz od 01.01.2024 r. do 31.12.2024

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 16.10.2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki tj. w Horyńcu-Zdroju ul. Sanatoryjna 3 – pokój nr 9 (sekretariat). Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego.”

 1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
 1. Gotowość do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
 2. Gotowość do obecności, na co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w. posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 3. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Przeprowadzenie badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zakończenie badania i przedłożenie raportu z badania wraz z opinią do 31 marca 2024 r. i 31 marca 2025 r.
 6. Termin, miejsce i sposób uzyskania przez zainteresowanych oferentów informacji niezbędnych do wyceny oferty:

Informacje niezbędne do wyceny oferty na badanie sprawozdania finansowego można uzyskać u Głównego Księgowegopod nr telefonu (16) 6313088 wew. 203.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i..informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena ma charakter ryczałtowy – winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
 4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w siedzibie Spółki 17.10.2023 r.
 2. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nie rozstrzygnięciu postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności