Regulamin parkingu

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego

przy ul. Sanatoryjnej 3 w Horyńcu-Zdroju

§ 1

Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 3 dalej zwany Parkingiem.

§2

Parkingiem zarządza „Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój. Spółka w dalszej treści Regulaminu zwana jest Zarządcą.

§ 3

 1. Kierujący pojazdem chcąc skorzystać z parkingu jest zobowiązany zgłosić ten fakt w recepcji Domu Zdrojowego ul. Sanatoryjna 5 lub budynku Jawor ul. Sanatoryjna 3, podać numer rejestracyjny i markę samochodu, który będzie zostawiony na parkingu. Otrzyma kartę parkingową z numerem miejsca, którą należy umieścić w widocznym miejscu za szybą parkowanego samochodu oraz pilot do bramy wjazdowej. Z chwilą otrzymania karty i pilota kierujący pojazdem zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażerów pojazdu oraz właściciela pojazdu.

§ 4

 1. Parking jest niestrzeżony, płatny w części monitorowany.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 5. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.

§ 5

 1. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t .

§ 6

 1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 10 km/godz.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych.
 3. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na wyraźnie oznaczonym terenie parkingu, poza miejscami wyznaczonymi jako tereny zielone lub trakty spacerowe. W razie niezastosowania się do niniejszego punktu Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu.
 4. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.
 5. Kontrola w zakresie prawidłowości parkowania pojazdów należy do pracowników Zarządcy. W sprawach niejasnych dotyczących zasad korzystania z Parkingu należy kontaktować się z Zarządcą.
 6. Na Parkingu zabronione jest:
 7. palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 8. spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
 9. zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności rzucanie odpadów),
 10. naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),
 11. mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
 12. nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
 13. nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw,
 14. pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
 15. pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
 16. prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody właściciela Parkingu,
 17. przebywanie osób nieupoważnionych,
 18. poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów specjalnych,
 19. poruszanie się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące lub wybuchowe,
 20. poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa, oleje) lub brudzących, a także pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

§ 7

 1. Korzystanie z Parkingu podlega opłacie w wysokości 5 zł za dzień postoju. Opłata jest kwotą brutto i podlega uiszczeniu z chwilą rozliczenia pobytu.
 2. Oprócz opłaty Użytkownik uiszcza jednorazowo kaucję zwrotną w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt zł 0/100) brutto za udostępnienie pilota do bramki wjazdowej. Opłata podlega uiszczeniu w chwili wydania pilota, a jej zwrot następuje w momencie zakończenia parkowania za zwrotnym przekazaniem pilota. Jeżeli Użytkownik zgubi, zniszczy lub uszkodzi pilota, kaucja przepada w całości na rzecz Zarządcy.
 3. Podnoszenie rogatki bez użycia pilota jest zabronione i prowadzi do jej uszkodzenia. Zarządca obciąży kosztami naprawy osobę, która mechanicznie uszkodzi rogatkę.
 4. Cennik oraz Regulamin są dostępne u Zarządcy w recepcji  Domu Zdrojowego, sanatorium Jawor oraz na stronie internetowej Zarządcy. Kontakt jak w paragrafie 9 Regulaminu.

§ 8

Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu wskazanych w Regulaminie spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez Zarządcę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko Użytkownika. Zarządca jest również uprawniony do usunięcia na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na Parkingu po upływie okresu, za który została uiszczona opłata.

§ 9

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod nr tel. 16 631-30-88 w. 200 lub na e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl.

x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności