Projekty UE


Projekt 1


Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor

Realizacja projektu składać się będzie z dwóch elementów:

 • Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury.
 • Przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowie o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury.

Dopełnieniem zakresu projektu jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków oraz wybudowanie poidełka wody mineralnej siarczkowej, wiaty parkowej oraz altany wypoczynkowej przy przebudowywanym i rozbudowanym budynku dla kuracjuszy.

Głównym celem projektu jest:

Rozszerzenie zakresu świadczonych przez „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. usług, poprzez wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego. Realizacja celu głównego odbywać się będzie przy jednoczesnej realizacji celów szczegółowych:

 • zwiększenie przychodów Spółki
 • zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rekreacji
 • poprawa jakości życia pacjentów, jak również poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy
 • podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój
 • podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój
 • podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój
 • wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczności lokalnej za stan środowiska
 • rozwój usług około uzdrowiskowych
 • poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiskowym.

W ramach realizacji zadania zostaną również przeprowadzone szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne mające na celu podniesienie kompetencji pracowników medycznych i pozamedycznych Uzdrowiska Horyniec. W ramach realizacji projektu Beneficjent dysponował będzie nowoczesnym Centrum pozwalającym na świadczenie nowych usług na najwyższym światowym poziomie. Planuje się wprowadzenie następujących usług:

 • obiektywna diagnostyka i trening pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi
 • przygotowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi do terapii w innych częściach Ośrodka
 • rehabilitacja i terapia kardiologiczna
 • rehabilitacja i terapia kardiologiczno-neurologiczna
 • rehabilitacja i terapia neurologiczna

Całkowita wartość projektu wynosi 12 594 740,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 4 194 739,96 zł


Projekt 2


Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu

Realizacja projektu składać się będzie z:

Budowy Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu wraz z łącznikiem do Domu Zdrojowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych wokół Centrum w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną w postacie poidełek wody mineralnej siarczkowej, wiaty wypoczynkowej i altany parkowej.

Głównym celem projektu jest:

Rozszerzenie zakresu świadczonych przez „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. usług, poprzez wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego. Realizacja celu głównego odbywać się będzie przy jednoczesnej realizacji celów szczegółowych:

 • zwiększenie przychodów Spółki
 • zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rekreacji
 • poprawa jakości życia pacjentów, jak również poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy
 • podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój
 • wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczności lokalnej za stan środowiska
 • rozwój usług około uzdrowiskowych
 • poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiskowym.

W ramach realizacji zadania zostaną również przeprowadzone szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne mające na celu podniesienie kompetencji pracowników medycznych. Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Narządów Ruchu, dzięki wyposażeniu w zaawansowany sprzęt rehabilitacyjny i diagnostyczny będzie kompleksowo wyposażone i przygotowane na świadczenie nowych usług. Usługi jakie powstaną w wyniku realizacji projektu to:

 • diagnostyka pacjentów pod kątem występowania schorzeń neurologicznych i ortopedycznych u pacjentów po urazach,
 • terapia chodu,
 • terapia postawy ciała,
 • terapia kończyn górnych i dolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 575 964,99 zł, z tego dofinansowanie wynosi 4 195 964,99 zł


Projekt 3


Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym  w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o.

Realizowany projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr. VI. Spójność Przestrzenna i społeczna, Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu świadczonych przez „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. usług, poprzez wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego. Realizacja celu głównego odbywać się będzie przy jednoczesnej realizacji celów szczegółowych:

 • zwiększenie przychodów Spółki
 • zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rekreacji
 • poprawa jakości życia pacjentów, jak również poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy
 • podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych w miejscowości Horyniec-Zdrój
 • wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczności lokalnej za stan środowiska
 • rozwój usług około uzdrowiskowych
 • poprawa struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarze uzdrowiskowym.

W ramach realizacji zadania zostaną również przeprowadzone szkolenia, warsztaty, konferencje tematyczne mające na celu podniesienie kompetencji pracowników medycznych i pozamedycznych Uzdrowiska Horyniec. W ramach realizacji projektu Beneficjent dysponował będzie nowoczesnym wyposażeniem pozwalającym na świadczenie nowych usług na najwyższym światowym poziomie z zakresu:

 • hydroterapii
 • aromaterapii
 • fizykoterapii
 • kinezyterapii

Dopełnieniem zakresu projektu  jest zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków oraz wybudowanie poidełka wody mineralnej siarczkowej, wiaty parkowej oraz altany wypoczynkowej przy przebudowywanym i rozbudowanym budynku dla kuracjuszy.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 369 625,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 4 199 999,98 zł