Bip: Przyjmowanie stron

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub telefonicznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
W sprawach skarg i wniosków zainteresowane osoby przyjmuje Prezes Zarządu.