Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE -„Pranie pościeli”.

2017-11-14 14:11

                UH-ZA.26.10.2017                                                                HORYNIEC-ZDRÓJ, 14.11.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000  euro.

 „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Pranie pościeli”.

  I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze wykonane na rzecz Zamawiającego, tj. "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. Ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój.

       Usługi pralnicze obejmują: pranie, krochmalenie i maglowanie pościeli, ręczników, ścierek, obrusów, serwetek, zasłonek, zasłon, firanek oraz kocy, poduszek, kołder, chodników i dywanów.

 II. Ilość  

19 500 kg.

 Podana ilość jest jedynie ilością szacunkową, Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych lub większych ilościach.

 III. Wymagania organizacyjne

 

1) Koszt transportu ponosi Wykonawca.

2) Odbiór i dostawa pościeli powinna odbywać się środkami transportu Wykonawcy przeznaczonymi do przewozu pościeli.

3). Odbiór brudnej pościeli, ręczników, obrusów, serwetek, ścierek, zasłon, kocy, kołder i poduszek, chodników i dywanów będzie się odbywał jeden raz w tygodniu, w ustalonych przez Zamawiającego dniach i godzinach.

4) Brudna i przygotowana do pralni bielizna zapakowana będzie do odpowiednich worków i każdorazowo przeliczana w obecności odbierającego.

5) Odbierający potwierdzi stan ilościowy i wagowy własnoręcznym podpisem na dokumencie: Zestawienie oddanej do pralni pościeli.

6) Przyjęcie odbywać się będzie ilościowo i jakościowo.

7) Wyprana pościel musi odpowiadać wymogom jakościowym, tj. musi być czysta, wymaglowana, pozbawiona wszelkich plam i zagięć, ręczniki natomiast czyste, puszyste o przyjemnym zapachu.

8) Czysta pościel, ręczniki, obrusy, serwety, ścierki, zasłony, firanki, koce, kołdry i poduszki powinny być poskładana ręcznie i zapakowana zgodnie z rodzajami i kolorami w worki foliowe. W przypadku nie spełnienia warunków nastąpi zwrot całej partii pranej pościeli. W razie uszkodzeń mechanicznych, zabarwień lub wybarwień danej partii lub sztuki Wykonawca zobowiązany  jest odkupić lub pokryć jej wartość.

 IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia : 01.12.2017r. – 30.11.2018r.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do zawarcia umowy w terminie 3-ch dni od powiadomienia go o wyborze oferty. W przypadku nie zawarcia umowy przez oferenta – zamawiający nie jest związany złożoną ofertą Wykonawcy.

 V. Kryterium oceny ofert 

1.Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert:

 cena – 100 %

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

                    najniższa cena ofertowa   

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

                  cena ofertowa w ofercie ocenianej

 2. Największa ilość punktów (C) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.

 VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Kierownik Sanatorium, Pani Maria Haliniak            tel.16 631 30 88 w. 205 fax. 16 631 33 55  

 VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.11.2017r. do godz.  11:00 w siedzibie Zamawiającego:“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.  37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3  pok. nr 10  lub przesłać pocztą na wskazany adres, z dopiskiem: “Pranie pościeli” – nie otwierać przed  23.11.2017r. do godz.  11:00.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Zaakceptowany wzór umowy.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG – wydany w okresie 30 dni przed dniem składania ofert

 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Materiały do pobrania:

Wróć

Wszystkie przetargi: