Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r

2017-09-28 08:09

Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

z siedzibą w Horyńcu - Zdroju  przy ulicy Sanatoryjnej 3, 37-620 Horyniec - Zdrój

       zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 20.10.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki tj. w Horyńcu-Zdroju ul. Sanatoryjna 3 – pokój nr 4  (sekretariat). Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowe”.

  1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

a)       Gotowość do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

b)       Gotowość do obecności na co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

c)       Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

d)       Przeprowadzenie badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e)       Zakończenie badania i przedłożenie raportu z badania wraz z opinią do 31 marca 2018 r.

  1. Termin, miejsce i sposób uzyskania przez zainteresowanych oferentów informacji niezbędnych do wyceny oferty:

 Informacje niezbędne do wyceny oferty na badanie sprawozdania finansowego można uzyskać u Głównego Księgowego pod nr telefonu (16) 6313088 wew. 202

 

  1. Oferta powinna zawierać:

a)       Informację o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

b)       Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

c)       Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

d)       Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

e)       Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

  1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w siedzibie Spółki 21.10.2017 r.
  2. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nie rozstrzygnięciu postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. 

Wróć

Wszystkie przetargi: