Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - „Dostawa pieczywa do Punktu Żywienia „Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.”

2017-11-14 12:00

UH-ZA.26.11.2017                                                                              

                                                                                                                       HORYNIEC-ZDRÓJ, 14.11.2017r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Dostawa pieczywa do Punktu Żywienia „Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.”.

 

 I. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, do Punktu Żywienia "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 5, 37-620 Horyniec-Zdrój, zgodnie z telefonicznymi zamówieniami.

a)      Dostarczany asortyment musi być I klasy, świeży, (niespękany i niespalony), wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

b)      W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

c)      Pieczywo ma być dostarczone z ważnym terminem do spożycia.

 1. Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku Spółki (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca.

II. Ilości

Ilości poszczególnych towarów wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym są jedynie ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych lub większych ilościach, niż zostały przewidziane w formularzu asortymentowo-cenowym.

III. Wymagania organizacyjne

 1. Pieczywo powinno być dostarczone w dniach od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach 5:45 – 6:15, (oraz w razie potrzeby).
 1. Dostawca dostarczy towar własnym, specjalistycznym transportem spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności /D.U. z 2003r. Nr  21 poz.179./.
 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca winien posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP, decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającego zakład w rozumieniu art. 62 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 ze zm.) oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia : 01.12.2017r. – 30.11.2018r.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do zawarcia umowy w terminie 3-ch dni od powiadomienia go o wyborze oferty. W przypadku nie zawarcia umowy przez oferenta – zamawiający nie jest związany złożoną ofertą wykonawcy.

V. Kryterium oceny ofert:

 

1.Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)         cena – 95 %

            Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

                   najniższa cena ofertowa   

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 95 %

                  cena ofertowa w ofercie ocenianej

 2)         zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o. – 5%

 Sposób przyznania punktów w kryterium „zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.” (Z):

 Punkty zostaną przyznane, w zależności od zadeklarowanej przez Wykonawcę  kwoty netto na zakup wody “Horynianka” od “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o. , w następujący sposób:

a)   Jeżeli Wykonawca zadeklaruje zakup wody „Horynianka” od „Uzdrowiska Horyniec” Sp. zo.o. za kwotę min.     10000,00 zł brutto– otrzyma 1 pkt w kryterium „zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od    “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.”

b) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje zakup wody „Horynianka” od „Uzdrowiska Horyniec” Sp. zo.o. za kwotę    min. 20000,00 zł brutto– otrzyma 2 pkt w kryterium „zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od    “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.”

c) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje zakup wody „Horynianka” od „Uzdrowiska Horyniec” Sp. zo.o. za kwotę    min. 30000,00 zł brutto– otrzyma 3 pkt w kryterium „zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od  “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.”

d) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje zakup wody „Horynianka” od „Uzdrowiska Horyniec” Sp. zo.o. za kwotę  min. 40000,00 zł brutto– otrzyma 4 pkt w kryterium „zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od    “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.”

e) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje zakup wody „Horynianka” od „Uzdrowiska Horyniec” Sp. zo.o. za kwotę  min. 50000,00 zł brutto– otrzyma 5 pkt w kryterium „zadeklarowana kwota netto na zakup wody “Horynianka” od    “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.”

S = C +Z

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Kierownik Działu Żywienia, Pani Monika Hajdera tel.16 631 30 88 wew. 210                        

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.11.2017r. do godz.  9:00 w siedzibie Zamawiającego:“Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.  37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3 pok. nr 10  lub przesłać pocztą na wskazany adres, z dopiskiem: „Dostawa pieczywa do Punktu Żywienia „Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.”. – nie otwierać przed 23.11.2017 r. do godz.  9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia 23.11.2017r. o godz.  9:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Zaakceptowany wzór umowy.
 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy.
 3. Oświadczenie dotyczące zadeklarowanej kwoty netto na zakup wody “Horynianka” od “Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o.
 4. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG – wydany w okresie 30 dni przed dniem składania ofert.
 6. Kserokopię dokumentu potwierdzającego certyfikację systemu HACCP.
 7. Kserokopię decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającego zakład w rozumieniu art. 62 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 ze zm.).
 8. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Materiały do pobrania:

Wróć

Wszystkie przetargi: