Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - "Dostawa mięsa i wędlin do "Uzdrowiska Horyniec" Sp.z o.o."

2017-12-06 13:36

UH-ZA.26.12.2017                                                                                     Horyniec-Zdrój, 06.12.2017 r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.

ul. Sanatoryjna 3

37 - 620 Horyniec - Zdrój

KRS 0000088952

NIP 7930001813

tel.: 16 631 30 88

fax.: 16 631 33 55

      e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl 

    www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz.u. z 2017 r. poz. 1579), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

O wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn:

„Dostawa mięsa i wędlin do „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.”

 Rozdział I

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1579).

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa (własnym transportem Wykonawcy, wraz z wniesieniem do magazynu) mięsa i wędlin wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy mięsa i wędlin według zamówień składanych przez Zamawiającego, do Punktu Żywienia „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

Dostawy odbywać się będą minimum trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek w godzinach między 7:00 a 14:00, na podstawie zamówień telefonicznych składanych w dniu poprzednim. Dostarczane mięso i wędliny muszą być świeże, bez oznak zepsucia, nie mrożone, wyprodukowane i dostarczone zgodnie z wymogami SANEPIDU i systemu HACCAP. Każdy dostarczony asortyment musi być opatrzony datą przydatności do spożycia. Wykonawca musi posiadać wszelkie przewidziane prawem dokumenty weterynaryjne na pochodzenie i ubój zwierząt, które zostały wykorzystane do przygotowania asortymentu dostawy i udostępnić je na żądanie Zamawiającego lub służb do tego uprawnionych. 

W przypadku 2 nieterminowych dostaw z winy Wykonawcy lub dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający rozwiąże umowę dostawy ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie winien być zgodny z Polskimi Normami.

2. Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych produktów, itp. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).

3. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny, oraz ma ustalone standardy jakościowe, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, oferowany przez wiele podmiotów na rynku. Koszty cyklu życia ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia nie zmieniają się.

4. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Punkt Żywienia  „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.          

5.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 5 godzin.

6. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział III

Wymagania Zamawiającego:

1. Dostarczane produkty do Punktu Żywienia „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. muszą spełniać wszelkie warunki przewidziane przepisami prawnymi dopuszczającymi je do spożycia, obowiązującymi na dzień złożenia oferty.

2. Dostarczane produkty muszą być świeże, najwyższej jakości i muszą spełniać wymagania określone w stosownych przepisach zgodnych z PN-EN.

3. Dostarczane produkty muszą być dopuszczone do obrotu w kraju w celu spożycia lub używania przez ludzi, jak też stosowania do produkcji żywności.

4. Wykonawca dostarczy towar własnym, specjalistycznym transportem spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności /D.U. z 2003r. Nr  21 poz.179./

Rozdział IV

Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział V

Termin realizacji zamówienia, gwarancja.

1. Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – zgodny z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta poszczególnych produktów żywnościowych.

 Rozdział VI

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:

1)       art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

2)      art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:

    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3)      art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt15 ustawy pzp, chyba że, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, podlega wykluczeniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Zgodnie z art. 24 ust 12 ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 Rozdział VII

Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale VI, ust. 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust 1) potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców ubiega się o udzielenie zamówienia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ

5.W związku z tym, że Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu nie będzie żądał dostarczenia żadnych dokumentów w tym zakresie.

6. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1:

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2) jeżeli w  kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przede  notariuszem, lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty aktualne na dzień złożenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj.:

1) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4) Dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).

 Rozdział VIII

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i e-maila przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ,

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,

3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,

4) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

5) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,

6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

7) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

8) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

11) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 i 185 ustawy.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Dorota Skiba, e-mail: dorota1uzdrowisko@wp.pl, telefon: 16 631 30 88 wew. 344, fax: 16 631 33 55, w godzinach od 7:30 do 14:30.

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

 Rozdział IX

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 Rozdział X

Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 Rozdział XI

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w formie pisemnej.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawcy sporządzają ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę /osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się, aby nie podpisane strony oferty były parafowane.

7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

8. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

9. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

13. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

ul. Sanatoryjna 3

37-620 Horyniec-Zdrój

Oferta na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa mięsa i wędlin do „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.” nie otwierać przed dniem 14.12.2017 r. godz. 9.00

2) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert.

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 12, a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

17. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu do składania ofert.

19. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być wyodrębnione (np. zamieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty).

 Rozdział XII

Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.:

- odpis z właściwego rejestru,

- zaświadczenie z ZUS i US,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot;

c) dokumenty wspólne, takie jak np. oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

d) kopie dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy składającego ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. przez pełnomocnika konsorcjum).

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy konsorcjum, zawierającą co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 Rozdział XIII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. w terminie do dnia 14.12.2017r. do godz. 9.00

2. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie zamawiającego do daty składania ofert.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania wewnętrznej koperty.

4. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 14.12.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9, „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 3.

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia – zawartych w ofercie.

6. Informacje, o których mowa w ust 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XIV

Sposób obliczania ceny

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę nie podlegającą zmianom.

2. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 016),

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” ( to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15),

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

3. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1,do SIWZ zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2, do SIWZ będącym integralną częścią oferty.

4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń miedzy stronami w walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

Rozdział XV

Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

1.Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert:

 - cena – 100 %

             Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

                    najniższa cena ofertowa   

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

                  cena ofertowa w ofercie ocenianej

 2. Największa ilość punktów (C) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem ust. 7 oraz  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści wg art.87 ust.1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona na podstawie art.87 ust.2 ustawy Pzp.

7. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 brak reakcji Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienie takiej omyłki.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. Jeżeli  zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co  do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 poz. 847),

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

5) powierzenia  wykonania części zamówienia podwykonawcy.

11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.10, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.10.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XVI

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

5) terminie, określonym zgodnie z art.94 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 4 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

7. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

Rozdział XVII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 ustawy Pzp.

 Rozdział XVIII

Udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet  wykonania zamówienia  (art.151 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych)

 Rozdział XIX

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 Rozdział XX

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1) Odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 poz. 1113 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 Rozdział XXI

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie Pzp., a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Rozdział XXII

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1- formularz ofertowy.

2) Załącznik nr 2 -  formularz cenowy.

3) Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia.

4) Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej z art. 24 ust.1 pkt 23.

5) Załącznik nr 5- wzór umowy.

Rozdział XXIII

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.uzdrowisko-horyniec.com.pl.

Materiały do pobrania:

Wróć

Wszystkie przetargi: