Przetargi

Zaproszenie do składania ofert - "Dostawa artykułów spożywczych"

2018-02-20 08:26

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę artykułów spożywczych.

 

Numer sprawy: UH-ZA.26.1.2018

Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego:          UZDROWISKO HORYNIEC SP.Z O.O

Adres zamawiającego:           SANATORYJNA 3

Kod Miejscowość:                 37-620 HORYNIEC-ZDROJ

Telefon:                                  16 6313088

Faks:                                       16 631 33 55

Adres strony internetowej:     www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

Adres poczty elektronicznej:   dorota1uzdrowisko@wp.pl

Godziny urzędowania:           7:00 - 15:00

 II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, zgodnie z telefonicznymi zamówieniami do Punktu Żywienia  "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 5, 37-620 Horyniec-Zdrój.

 III. Ilość

 

1.Ilości szacunkowe wyszczególnione zostały w formularzu cenowym.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych lub większych ilościach, niż zostały przewidziane w formularzu cenowym.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy

1. Artykuły spożywcze powinny być dostarczane, jeden raz tygodniu, (w dniu ustalonym z uprawnionym pracownikiem Spółki)w godz. od 7:00 do 15:00, własnym transportem Wykonawcy (nie ma możliwości dostarczania towaru przez firmy kurierskie). Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku Spółki (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca.

2. Artykuły spożywcze winny być dostarczone z ważnym terminem do spożycia a także spełniać normy HACCAP.

3. Opakowania produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone, i nie mogą nosić żadnych znamion używania.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin. 

5. Dostawca dostarczy towar własnym, specjalistycznym transportem spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności /D.U. z 2003r. Nr  21 poz.179./ 

6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca winien posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP, decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającego zakład w rozumieniu art. 62 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 ze zm.) oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

 V. Termin wykonania zamówienia

  Termin wykonania zamówienia – 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do zawarcia umowy w terminie 3-ch dni od powiadomienia go o wyborze oferty. W przypadku nie zawarcia umowy przez oferenta – zamawiający nie jest związany złożoną ofertą wykonawcy.

VI. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

 VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dotyczących opisu zamówienia jest: Kierownik Działu Żywienia Monika Polczak tel.16 631 30 88 w. 210.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest  Dorota Skiba tel.16 631 30 88 w. 344, fax. 16 631 33 55.

 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, sporządzoną pismem czytelnym.

2.Oferta wraz z załącznikami wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

3.Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

5.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach do dnia: 26.02.2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego “Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3, pok. nr 10 lub przesłać pocztą na wskazany adres, z dopiskiem: “Dostawa artykułów spożywczych”- nie otwierać przed 26.02.2018 r. do godz. 9:00.

 X. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Zaakceptowany wzór umowy.
  2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
  3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
  4. Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu zamówienia.
  5. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG – wydany w okresie 30 dni przed dniem składania ofert.
  7. Kserokopię dokumentu potwierdzającego certyfikację systemu HACCP.
  8. Kserokopię decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającego zakład w rozumieniu art. 62 ust 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 ze zm.).
  9. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Materiały do pobrania:

Wróć

Wszystkie przetargi: